Małopolska Chmura Edukacyjna

Dziennik projektu

Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lat

Trwa konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155651.html

Nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Trwa nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155510.html

Nabór wniosków aplikacyjnych - przedmioty ogólne

Trwa nabór wniosków aplikacyjnych dla szkół lub placówek systemu oświaty, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i infrastrukturalnym w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającego efektywną realizację projektu i wykazują zdolność do realizacji projektu lub dla których Wnioskodawca przedstawił plan osiągnięcia tej zdolności w związku z realizacją projektu.

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-4--malopolska-chmura-edukacyjna---rpmp-10-01-04-ip-01-12-021-15

Zaproszenie do realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna dla organów prowadzących szkoły publiczne, niepubliczne oraz publicznych i niepublicznych uczelni

Szanowni Państwo,

Lider projektu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zaprasza Organy prowadzące Szkoły Publiczne, Szkoły Niepubliczne, Uczelnie publiczne oraz Uczelnie niepubliczne do udziału w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna obejmującego realizację zdalnych zajęć edukacyjnych dla uczniów we współpracy z uczelniami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Projekt będzie realizowany w okresie programowania (2014-2020).

Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Małopolska Chmura Edukacyjna wyróżniona!

30 września w Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) (enfi.pl) miała miejsce ceremonia wręczenia nagrody „new@poland” Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych LEWIATAN (konfederacjalewiatan.pl) dla najbardziej innowacyjnego projektu informatycznego zrealizowanego dla administracji publicznej.

Nagroda new@poland przyznawana jest przez Zarząd Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan w ramach działalności prowadzonej na rzecz propagowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologicznej innowacyjności w Polsce. Nagroda stanowi wyróżnienie dla podmiotu, który zrealizował najbardziej innowacyjny projekt informatyczny dla administracji publicznej w okresie 18 miesięcy poprzedzających termin ogłoszenia danej edycji nagrody.

Raport ewaluacyjny MChE już dostępny

Poniżej zamieszczamy raport ewaluacyjny przedstawiający wyniki badania z ewaluacji zewnętrznej projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż"– poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz raport

Zapraszamy do lektury.

Małopolski projekt przełamuje bariery edukacji

Pokaz lekcji on-line realizowanej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz dyskusje i prelekcje specjalistów w dziedzinach edukacji oraz nowoczesnych technologii informatycznych – dziś na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja Edukacyjna pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu WM Jacek Krupa.

Obok samorządowców w auli Centrum Informatyki AGH gościli eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,  a także naukowcy z uczelni partnerskich (AGH, PK, UJ, UP, UEK, UR), przedsiębiorcy (Cisco Systems, IBM, Solidex S.A.) oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie.

Konferencja faktycznie rozpoczęła funkcjonowanie w Małopolsce przedsięwzięcia, które w niedalekiej przyszłości ma szansę stać się podstawą modelu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. –  Dla Województwa Małopolskiego projekt ten jest niezwykle istotny, ponieważ może przynieść odpowiedź na pytanie jak przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy i w dorosły świat. – mówił marszałek Marek Sowa. Podkreślił również, że to autorski projekt, który narodził się w Małopolsce ze współpracy środowisk  edukacyjnych, akademickich i samorządowych – Nasze działanie niesie ze sobą dużą odpowiedzialność, nie tylko za przyszłość ludzi młodych z naszego regionu, ale teżz innych części Polski. Ponieważ przygotowanym przez nas modelem nauki z wykorzystaniem technologii już zainteresowały się inne województwa oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczestnicy konferencji mogli na żywo zobaczyć, jak wyglądają lekcje realizowane w małopolskich szkołach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. A to dzięki przeprowadzonej podczas konferencji pokazowej lekcji informatyki on-line, w której wzięli udział uczniowie z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w trakcie spotkania odbyły się dyskusje panelowe, w których wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz przedstawiciele środowisk akademickich, szkolnych oraz sektora prywatnego. Przedmiotem dyskusji było wdrażane innowacyjnych rozwiązania oraz wykorzystanie technologii informatycznych, (w tym platformy społecznościowej) w edukacji.    Projekt to także współpraca ekspertów z uczelni i szkół w przygotowaniu niestandardowych modeli edukacyjnych w zakresie 10 kluczowych dla Województwa Małopolskiego dziedzin przypomniał wicemarszałek Roman Ciepiela przybliżając uczestnikom konferencji idee powstania Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. To ważny element polityki rozwoju całej Małopolski w kolejnych latach. Chcemy inwestować w wzmacnianie pozycji naszego regionu, poprzez rozwijanie kompetencji młodych Małopolan dodał wicemarszałek. Natomiast w panelu o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w edukacji z wykorzystaniem Funduszy Europejskich w latach 2014-20120 mówił członek Zarządu WM Jacek Krupa.

Małopolska Chmura Edukacyjna” zakłada budowę na uczelniach i w szkołach infrastruktury informatycznej, umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. W październiku 2014 roku rozpoczęły się multimedialne zajęcia akademickie, które prowadzone były przez pracowników akademickich oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. W tych nietypowych lekcjach biorą udział uczniowie 21 szkół ponadgimnazjalnych 10 techników oraz 11 liceów. Realizacja projektu umożliwia uczniom z placówek oddalonych od Krakowa na regularnie korzystnie z oferty zajęć otwartych organizowanych przez uczelnie, co pozwala im na pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz poznanie uczelni, na których w przyszłości będą mogli studiować.

Małopolska Chmura Edukacyjna planowany jest dwuetapowo: I etap jako pilotaż od roku 2013 do 2015, II etap w latach 2015-2020 i obejmie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie.

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Konferencja „Małopolska Chmura Edukacyjna- projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji

W dniu 24 października 2014 roku z inicjatywy Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Tadeusza Słomiki Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbędzie się Konferencja pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych poprzez udział uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych w wirtualnych zajęciach, wykładach i laboratoriach. „Małopolska Chmura Edukacyjna”to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Samorzadem Województwa Małopolskiego, wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj. Akademia Górniczo Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Krakowską w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz 15 organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (10 techników i 11 liceów). Realizowane przedsięwzięcie zakłada budowę w wybranych uczelniach i szkołach infrastruktury technicznej umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych oraz współpracę ekspertów z uczelni i szkół w przygotowanie innowacyjnych modeli edukacyjnych wykorzystujących możliwe usługi w 10 kluczowych dla Województwa Małopolskiego obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność oraz wdrożenie stworzonych modeli edukacyjnych w ramach Projektu.

Dyskusja w trakcie tej konferencji ukierunkowana będzie przede wszystkim na kluczowe cele w zakresie kształtowania i wspierania edukacji młodych ludzi, wdrażania mechanizmów odkrywania i kształtowania talentów z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej.


Ruszyły pierwsze zajęcia multimedialne!

Ruszyły pierwsze multimedialne akademickie zajęcia w ramach pilotażowego projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W dniu dzisiejszym odbyły się wirtualne wykłady z przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego prowadzone przez pracowników akademickich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej.

W zajęciach wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, oraz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Po sukcesie zajęć inaugurujących projekt – warsztatów naukowych dla ponad
700 najzdolniejszych uczniów z małopolskich liceów i techników, przeprowadzonych
we współpracy z uczelniami wyższymi w dniach od 30 czerwca do 4 lipca br.
– akademickie zajęcia on-line /wykłady, warsztaty, laboratoria/ stanowią kolejny etap realizacji pilotażu.

Zajęcia on-line będą prowadzone przez cały rok akademicki dla blisko 900 uczniów 11 małopolskich liceów i 10 techników, na podstawie niestandardowych scenariuszy zajęć lekcyjnych, opracowanych na potrzeby realizacji projektu przez zespoły naukowe zarządzane przez koordynatorów poszczególnych obszarów tematycznych. Kontynuacją wakacyjnych zajęć będzie uczestnictwo uczniów w kołach naukowych działających w szkołach biorących udział w projekcie, które również będą prowadzone przez cały rok.

Warto przypomnieć „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych w ramach wybranych obszarów tematycznych /tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność/ przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Jest to wspólne przedsięwzięcie i element współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, krakowskimi uczelniami wyższymi tj. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Pedagogicznym oraz organami prowadzącymi szkoły.

Efektem tej współpracy będzie podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu.

Docelowo projekt ma objąć wszystkie małopolskie szkoły ponadgimnazjalne.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia już w październiku

aa

Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych w regionie. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to moment startu programu pilotażowego. Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem – przedstawiciele małopolskich uczelni oraz władz samorządowych. Województwo Małopolskie reprezentował Członek Zarządu Jacek Krupa.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy będzie podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej uczniowie 21 szkół ponadgimnazjalnych będą mogli m.in. brać udział w wirtualnych wykładach czy korzystać z księgozbiorów zgromadzonych przez najlepsze małopolskie uczelnie.

Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem. Wśród nich Przewodniczący Komitetu Sterującego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki (AGH), Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Jacek Krupa – Członek Zarządu WM oraz Członkowie Komitetu Sterującego – przedstawiciele uczelni wyższych oraz gmin i powiatów partnerskich.

Z raportu przygotowanego przez pracowników AGH – uczelni, która jest liderem projektu – wynika, że pierwsze zajęcia z wykorzystaniem platformy multimedialnej Małopolskiej Chmury Edukacyjnej odbędą się jeszcze w październiku. W sierpniu na wszystkich 6 uczelniach (AGH, UJ, PK, UE, UR oraz UP), a także w 21 szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce zainstalowany został nowoczesny sprzęt, pozwalający na wykorzystanie technologii informatycznych bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. Obecnie dobiega końca faza testów sprzętu oraz konsultacji scenariuszy lekcji prowadzonych w ramach projektu. To znaczy, że jeszcze w tym miesiącu małopolscy uczniowie wezmą udział w pierwszych zajęciach online prowadzonych dla nich przez pracowników naukowych krakowskich uczelni.

Warto przypomnieć, że docelowo projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma objąć w 2020 roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w naszym regionie.

Więcej o projekcie na www.e-chmura.malopolska.pl

aaa

aaaa

a

© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego