Projekt pilotażowy

Lider Projektu w ramach POKL: Województwo Małopolskie

Lider Projektu w ramach MRPO: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Partnerzy: uczelnie wyższe (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) organy prowadzące 21 szkół ponadgimnazjalnych  (11 liceów, 10 techników)

Koszty pilotażu projektu:

W ramach MRPO, działanie 1.2, „Małopolska chmura edukacyjna-pilotaż”-koszty  8 112 798,94 zł, – wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt  służący do komunikacji poprzez sieć internetową

W ramach POKL: poddziałanie 9.1.2 „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego – pilotaż”, koszty- 2 725 302,16 zł, realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół licealnych (przedmioty ogólne)

W ramach POKL: działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - koszty 1 700 000 zł, realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół technicznych (przedmioty zawodowe)

Źródło finansowania:

MRPO – budowa w wybranych uczelniach i szkołach infrastruktury technicznej umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych.
POKL – Stworzenie przy współpracy ekspertów z uczelni i szkół innowacyjnych modeli edukacyjnych wykorzystujących możliwe usługi w wybranych obszarach tematycznych oraz wdrożenie stworzonych modeli edukacyjnych realizujących współpracę objętych pilotażem uczelni i szkół ponadgimnazjalnych.

Podsumowanie MCHE-PILOTAŻ:

  • wyposażenie sal multimedialnych w 21 szkołach oraz 6 uczelniach
  • realizacja zajęć on-line i kół z 10 obszarów tematycznych (matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, język angielski oraz żywność i środowisko)
  • realizacja zajęć w 21 szkołach (prowadzonych przez 14 organów prowadzących)
  • liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 2117
  • liczba godzin zajęć przeprowadzonych w szkołach: 5824
  • liczba godzin zajęć przeprowadzonych na uczelniach: 2131
  • liczba opracowanych scenariuszy zajęć: 300
  • 6 partnerów odpowiedzialnych za treści edukacyjne: UJ, AGH, UP, UEK, PK, UR