Dziennik projektu

Ruszyły pierwsze zajęcia multimedialne!

Ruszyły pierwsze multimedialne akademickie zajęcia w ramach pilotażowego projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W dniu dzisiejszym odbyły się wirtualne wykłady z przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego prowadzone przez pracowników akademickich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej.

W zajęciach wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, oraz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Po sukcesie zajęć inaugurujących projekt – warsztatów naukowych dla ponad
700 najzdolniejszych uczniów z małopolskich liceów i techników, przeprowadzonych
we współpracy z uczelniami wyższymi w dniach od 30 czerwca do 4 lipca br.
– akademickie zajęcia on-line /wykłady, warsztaty, laboratoria/ stanowią kolejny etap realizacji pilotażu.

Zajęcia on-line będą prowadzone przez cały rok akademicki dla blisko 900 uczniów 11 małopolskich liceów i 10 techników, na podstawie niestandardowych scenariuszy zajęć lekcyjnych, opracowanych na potrzeby realizacji projektu przez zespoły naukowe zarządzane przez koordynatorów poszczególnych obszarów tematycznych. Kontynuacją wakacyjnych zajęć będzie uczestnictwo uczniów w kołach naukowych działających w szkołach biorących udział w projekcie, które również będą prowadzone przez cały rok.

Warto przypomnieć „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych w ramach wybranych obszarów tematycznych /tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność/ przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Jest to wspólne przedsięwzięcie i element współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, krakowskimi uczelniami wyższymi tj. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Pedagogicznym oraz organami prowadzącymi szkoły.

Efektem tej współpracy będzie podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu.

Docelowo projekt ma objąć wszystkie małopolskie szkoły ponadgimnazjalne.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia już w październiku

aa

Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych w regionie. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to moment startu programu pilotażowego. Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem – przedstawiciele małopolskich uczelni oraz władz samorządowych. Województwo Małopolskie reprezentował Członek Zarządu Jacek Krupa.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy będzie podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej uczniowie 21 szkół ponadgimnazjalnych będą mogli m.in. brać udział w wirtualnych wykładach czy korzystać z księgozbiorów zgromadzonych przez najlepsze małopolskie uczelnie.

Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem. Wśród nich Przewodniczący Komitetu Sterującego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki (AGH), Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Jacek Krupa – Członek Zarządu WM oraz Członkowie Komitetu Sterującego – przedstawiciele uczelni wyższych oraz gmin i powiatów partnerskich.

Z raportu przygotowanego przez pracowników AGH – uczelni, która jest liderem projektu – wynika, że pierwsze zajęcia z wykorzystaniem platformy multimedialnej Małopolskiej Chmury Edukacyjnej odbędą się jeszcze w październiku. W sierpniu na wszystkich 6 uczelniach (AGH, UJ, PK, UE, UR oraz UP), a także w 21 szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce zainstalowany został nowoczesny sprzęt, pozwalający na wykorzystanie technologii informatycznych bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. Obecnie dobiega końca faza testów sprzętu oraz konsultacji scenariuszy lekcji prowadzonych w ramach projektu. To znaczy, że jeszcze w tym miesiącu małopolscy uczniowie wezmą udział w pierwszych zajęciach online prowadzonych dla nich przez pracowników naukowych krakowskich uczelni.

Warto przypomnieć, że docelowo projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma objąć w 2020 roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w naszym regionie.

Więcej o projekcie na www.e-chmura.malopolska.pl

aaa

aaaa

a

Wakacje z Małopolską Chmurą Edukacyjną

„Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, a także niestandardowych scenariuszy zajęć lekcyjnych. – Cieszymy się, że możemy gościć na Politechnice Krakowskiej najzdolniejszych uczniów z Małopolski – mówił rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. – Działania prowadzone w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej idealnie wpisują się w misję naszej uczelni. Olbrzymią wagę przywiązujemy do popularyzowania nauki i podniesienia poziomu kształcenia w Polsce – dodał rektor.

Kontynuacją wakacyjnych zajęć będzie uczestnictwo uczniów w kołach naukowych działających w szkołach biorących udział w projekcie. Dodatkowo około 900 uczniów liceów i techników korzystać będzie mogło przez cały rok akademicki brać udział w zajęciach uniwersyteckich prowadzonych online oraz korzystać ze zgromadzonych przez uczelnie materiałów naukowych. Podczas dzisiejszego spotkania z młodzieżą władze Małopolski oraz przedstawiciele odwiedzili uczniów podczas warsztatów m.in. z budownictwa i chemii – Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada rozwijanie umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie 10 kluczowych dla rozwoju Województwa Małopolskiego dziedzin – powiedział marszałek Roman Ciepiela. – Jest to fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, język angielski, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko oraz żywienie. Uczestnicy dzisiejszego spotkania podkreślali także, że z czasem projekt ma obejmować coraz więcej szkół w Małopolsce.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to wspólne przedsięwzięcie i element współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, krakowskimi uczelniami wyższymi tj. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Pedagogicznym oraz 15 szkołami ponadgimnazjalnymi (10 techników i 11 liceów).

letnie1

letnie2

letnie3

letnie4

letnie 5

letnie 6letnie 7

Małopolska Chmura Edukacyjna wchodzi w życie

Marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela i rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podpisali w poniedziałek umowę dot. „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projekt pilotażowy”. Jest to projekt innowacyjny na skalę kraju. Do tej pory nikt w dziedzinie edukacji nie stosował tak innowacyjnych narzędzi.

– Małopolska Chmura Edukacyjna zintegruje uczelnie wyższe i szkoły średnie, dając uczniom możliwość szerokiego rozwoju. Projekt jest przyszłością regionu. Dzięki niemu młodzi ludzie zdobędą lepsze wykształcenie, a ich świadomość zawodowa wzrośnie. Podpisywana dziś umowa odnosi się do realizacji struktury informatycznej w 21 małopolskich szkołach. W przyszłości zamierzamy objąć programem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie. – mówił marszałek Marek Sowa.

1 31 marca 2014

- Umowa, którą dziś podpisujemy jest fundamentalna dla przyszłości całego projektu i tego pilotażowego i tego głównego. Z Małopolską Chmurą Edukacyjną powiązane są cztery inne projekty, które w warstwie merytorycznej pozwalają prowadzić już lekcje, koła naukowe, czy warsztaty letnie. Wszystkie te projekty mają wspólny mianownik, mają na celu modernizację szkolnictwa i wykraczanie poza programy szkolne. – dodał wicemarszałek Roman Ciepiela.

Dofinansowanie projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy, zostało przyznane w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Pierwszy etap Małopolskiej Chmury Edukacyjnej to projekt pilotażowy, który realizowany będzie w latach 2014–2015. W jego trakcie przewidziana jest budowa tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenie szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni; uruchomienie platformy umożliwiającej wdrożenie systemu wirtualnych zajęć z szerokim zakresem modeli usług, w tym: zdalne wykłady, zdalne i wirtualne laboratoria, zdalne spotkania grup roboczych oraz zdalna dydaktyka.

Kolejnym etapem projektu, po procesie wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, są zajęcia edukacyjne w technikach i liceach równolegle przygotowywane i realizowane przez dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli:
• Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” Poddziałanie 9.1.2 POKL. Całkowita wartość projektu wynosi 2 725 302,16 zł. (zajęcia w 11 liceach).
• „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.Całkowita wartość projektu wynosi 154 000 000 zł w tym na działania związane ze współpracą z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (zajęcia w 10 technikach) wynosi 1 767 000 zł.
Przewidywana liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż w ramach POKL wynosi:
• technika – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 450 uczniów
• licea – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 440 uczniów. Łącznie 1 790 uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie ok. 200 szkół z Małopolski.
Realizacja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
• rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
• przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
• wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.
Budowa systemu informacyjnego umożliwi sześciu największym małopolskim uczelniom (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja) we współpracy ze szkołami, realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

Celem projektu jest ułatwienie uczniom nawiązywania kontaktów z wykładowcami i pomoc w korzystaniu z zasobów uczelni. Dzięki projektowi możliwe będzie również: zapoznanie się z ofertą szkół wyższych, co wpłynie na świadomy wybór kierunku studiów oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z technik komunikacji multimedialnej. Uczelnie z kolei będą mogły bezpośrednio współpracować z najzdolniejszymi uczniami Małopolski.

Docelowa realizacja projektu, obejmuje zajęcia edukacyjne wraz z infrastrukturą techniczna we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce i przewidziana jest do roku 2020. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 135 000 000 zł.

Marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela i rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podpisali w poniedziałek umowę dot. „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projekt pilotażowy”. Jest to projekt innowacyjny na skalę kraju. Do tej pory nikt w dziedzinie edukacji nie stosował tak innowacyjnych narzędzi.

– Małopolska Chmura Edukacyjna zintegruje uczelnie wyższe i szkoły średnie, dając uczniom możliwość szerokiego rozwoju. Projekt jest przyszłością regionu. Dzięki niemu młodzi ludzie zdobędą lepsze wykształcenie, a ich świadomość zawodowa wzrośnie. Podpisywana dziś umowa odnosi się do realizacji struktury informatycznej w 21 małopolskich szkołach. W przyszłości zamierzamy objąć programem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie. – mówił marszałek Marek Sowa.

- Umowa, którą dziś podpisujemy jest fundamentalna dla przyszłości całego projektu i tego pilotażowego i tego głównego. Z Małopolską Chmurą Edukacyjną powiązane są cztery inne projekty, które w warstwie merytorycznej pozwalają prowadzić już lekcje, koła naukowe, czy warsztaty letnie. Wszystkie te projekty mają wspólny mianownik, mają na celu modernizację szkolnictwa i wykraczanie poza programy szkolne. – dodał wicemarszałek Roman Ciepiela.

Dofinansowanie projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy, zostało przyznane w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Pierwszy etap Małopolskiej Chmury Edukacyjnej to projekt pilotażowy, który realizowany będzie w latach 2014–2015. W jego trakcie przewidziana jest budowa tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenie szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni; uruchomienie platformy umożliwiającej wdrożenie systemu wirtualnych zajęć z szerokim zakresem modeli usług, w tym: zdalne wykłady, zdalne i wirtualne laboratoria, zdalne spotkania grup roboczych oraz zdalna dydaktyka.

Kolejnym etapem projektu, po procesie wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, są zajęcia edukacyjne w technikach i liceach równolegle przygotowywane i realizowane przez dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli:
• Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” Poddziałanie 9.1.2 POKL. Całkowita wartość projektu wynosi 2 725 302,16 zł. (zajęcia w 11 liceach).
• „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.Całkowita wartość projektu wynosi 154 000 000 zł w tym na działania związane ze współpracą z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (zajęcia w 10 technikach) wynosi 1 767 000 zł.
Przewidywana liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż w ramach POKL wynosi:
• technika – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 450 uczniów
• licea – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 440 uczniów. Łącznie 1 790 uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie ok. 200 szkół z Małopolski.
Realizacja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
• rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
• przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
• wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.
Budowa systemu informacyjnego umożliwi sześciu największym małopolskim uczelniom (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja) we współpracy ze szkołami, realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

Celem projektu jest ułatwienie uczniom nawiązywania kontaktów z wykładowcami i pomoc w korzystaniu z zasobów uczelni. Dzięki projektowi możliwe będzie również: zapoznanie się z ofertą szkół wyższych, co wpłynie na świadomy wybór kierunku studiów oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z technik komunikacji multimedialnej. Uczelnie z kolei będą mogły bezpośrednio współpracować z najzdolniejszymi uczniami Małopolski.

Docelowa realizacja projektu, obejmuje zajęcia edukacyjne wraz z infrastrukturą techniczna we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce i przewidziana jest do roku 2020. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 135 000 000 zł.

2 31 marca 2014

3 31 marca 2014

4 31 marca 2014

Nowoczesne nauczanie - Małopolska Chmura Edukacyjna

To kolejny krok do realizacji projektu, w który zaangażowane jest Województwo Małopolskie AGH i pozostali partnerzy. W czwartek odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektem „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W posiedzeniu uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa, mianowany również na stanowisko wiceprzewodniczącego komitetu.

Podczas spotkania została zaprezentowana sala multimedialna o najwyższym standardzie technologicznym, umożliwiająca dostarczenie innowacyjnych usług edukacyjnych. Prezentacja wzorcowego pomieszczenia nie należała jednak do zwyczajnych, ponieważ odbyła się w pierwszej kolejności za pomocą transmisji na żywo z sali, która w późniejszym etapie była zwiedzania osobiście przez członków komitetu i zaproszonych gości. Taki sposób przekazu multimedialnego miał na celu zaprezentować, jak w warunkach szkolnych będzie można prowadzić zdalne konferencje z innymi jednostkami edukacyjnymi.

Realizacja projektu pilotażowego zaplanowana jest na lata 2014-2015 i zakłada budowę tzw. systemu informatycznego. Etap właściwy projektu w ramach nowej perspektywy finansowej UE przewidziany jest na lata 2015-2020 i miałby on objąć ok. 200 szkół z Małopolski.

Zdolnych uczniów znajdziesz w "chmurze"

Dla uczniów to szansa na pracę z największymi autorytetami w danej dziedzinie, dla uczelni wyższych – okazja do wyławiania prawdziwych talentów. Marszałek Marek Sowa, członek zarządu Jacek Krupa oraz rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka podpisali w poniedziałek umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilot.

Ta inicjatywa ma szansę zawojować nie tylko nasze województwo, ale też cały kraj. Wierzę, że dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej w perspektywie kilku lat uda się stworzyć nowoczesny model nauczania – podkreślał w czasie spotkania na AGH marszałek Marek Sowa.

O tym projekcie już jest głośno – świadczy o tym choćby zainteresowanie szkół, które chciały wziąć udział w pilotażu – dodał Jacek Krupa, członek zarządu.

Warto dodać, że przy podpisaniu umowy obecni byli również przedstawiciele partnerów projektu – rektorzy i prorektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Rolniczego.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to projekt, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby największe uczelnie z jakiegokolwiek regionu wspólnie z samorządami nadzorującymi szkoły ponadgimnazjalne zaczęły współpracę na takim poziomie.

Dla wielu uczniów „Małopolska Chmura Edukacyjna” stworzy możliwość, by rozwijać swoje zainteresowania na niemożliwą wcześniej skalę i co ważne, dużo szybciej niż w tradycyjny sposób. Łatwiej będzie też wybrać im odpowiedni dla swoich zdolności, kompetencji i zainteresowań kierunek studiów.

W ramach projektu powstanie platforma multimedialna, która umożliwi prowadzenie wirtualnych zajęć, wymianę materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych projektów i badań przez uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Do tej pory aż tak wysoki poziom współpracy między wykładowcami akademickimi a uczniami i nauczycielami szkolnymi był trudny do wyobrażenia.

Dla uczniów oznaczać to będzie dostęp do wykładowców i zasobów uczelni, większe szanse na zapoznanie się z tym, czym uczelnie się zajmują, co oferują i jakie możliwości stwarzają. Będą mieli dostęp do informacji z pierwszej ręki, do najnowszych wyników i kierunków badań, nauczą się lepiej pracować w zespole i logicznie myśleć. Z kolei dzięki współpracy ze szkołami uczelnie będą mogły skuteczniej wyławiać prawdziwe talenty, ludzi z pasją, czy wręcz tę pasję w nich kształtować – a taki przecież jest jeden z głównych celów działania uczelni. Natomiast województwo zyska dzięki temu jeszcze lepiej wykształconych specjalistów, których późniejsza praca będzie realnie przekładała się na rozwój naszego regionu.

Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, a partnerami 21 podmiotów, w tym Województwo Małopolskie oraz uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Jagielloński,
  • Politechnika Krakowska,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

oraz 15 organów prowadzących szkoły:

 1. Gmina Miejska Kraków,
  2. Miasto Nowy Sącz,
  3. Gmina Miasta Tarnowa,
  4. Powiat Chrzanowski,
  5. Powiat Gorlicki,
  6. Powiat Krakowski,
  7. Powiat Limanowski,
  8. Powiat Myślenicki,
  9. Powiat Nowosądecki,
  10. Powiat Nowotarski,
  11. Powiat Olkuski,
  12. Powiat Oświęcimski,
  13. Powiat Tarnowski,
  14. Powiat Wadowicki,
  15. Powiat Wielicki.

Projekt jest realizowany w latach 2013-2015.

W efekcie ma powstać innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT, bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej, umożliwiające:
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów,
• możliwość bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizowanej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
• przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski
• wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” jest jedynym z najważniejszych projektów wpisanych do Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Jego realizacja wpłynie na rozwój województwa poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Docelowo projekt obejmie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Małopolsce i będzie realizowany do 2020 roku.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” obejmuje cztery komplementarne projekty: projekt wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, dofinansowany w ramach MRPO oraz zajęcia edukacyjne w technikach i liceach, które będą realizowane dzięki trzem projektom dofinansowanym ze środków POKL. Całkowity koszt projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 7,6 mln zł, oczekiwane dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej wyniesie 6,45 mln zł.

1 20 stycznia 2014

2 20 stycznia 2014

3 20 stycznia 2014

4 20 stycznia 2014

Małopolska Chmura Edukacyjna już za rok w szkołach

Pilotażowy projekt Małopolska Chmura Edukacyjna wystartuje w szkołach 1 września 2014 roku. A już niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzęt informatyczny, który umożliwi komunikację pomiędzy uczelniami i szkołami. Podczas spotkania komitetu sterującego, który czuwa nad realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, ustalono również skład Rady Programowej. Rozmowom przewodniczył wicemarszałek Roman Ciepiela.

1 25 wrzesnia 2013

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada stworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami i szkołami średnimi. Chodzi o to, aby przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych umożliwić młodzieży kontakt z uczelniami, pomóc w wyborze właściwego kierunku studiów, a przy okazji zainteresować inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Dzięki Chmurze Edukacyjnej profesorowie i uczniowie będą prowadzić rowadzić będą wspólne badania naukowe, wirtualne laboratoria, zajęcia i wykładów w 10 dziedzinach: fizyka, informatyka (AGH), matematyka, biologia (UJ), chemia, budownictwo (PK), przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie (UEK), środowisko i żywność (UR), języki obce (UP).

W pilotażu uczestniczy 21 szkół ponagimnazjalnych z Małopolski (11 liceów i 10 techników) oraz sześć uczelni wyższych. System ma powstać do 2015 roku, a jeśli się sprawdzi - w przyszłości ma objąć wszystkie małopolskie szkoły.

Koszt pilotażu to ok 7,5 mln zł, z czego 6,5 mln to środki z Unii Europejskiej.

2 20 stycznia 2014

Małopolska Chmura Edukacyjna dla uczelni i szkół

To jest projekt bardzo szeroki, będzie koncentrował kilkanaście jednostek oświatowych i zakłada ich współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, ale oznacza również lepszy dostęp do wiedzy i zajęć prowadzonych na wyższych uczelniach – mówił Stanisław Sorys z zarządu województwa małopolskiego.

1 30 lipca 2013

Szacujemy, że będzie to około 200 szkół – mówił Jacek Krupa z zarządu województwa. - To jest nowa jakość w kształceniu przyszłych studentów, ułatwi dostęp uczniów do wyższych uczelni i bezpośredni kontakt  z profesorami, pracownikami naukowymi. W tej chwili ten kontakt jest bardzo utrudniony. Profesor, zwłaszcza poza Krakowem, jest dla wielu uczniów kimś niedostępnym, wyjątkowym i chcemy to zmienić – dodał.

Rezultaty na pewno będą znakomite, bo szkoły będą mogły korzystać z olbrzymich zasobów laboratoryjnych i kadrowych krakowskich uczelni, a my zyskamy lepszych kandydatów na studia – mówił rektor.

2 30 lipca 2013

3 30 lipca 2013

O projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

By rozmawiać na temat zasad finansowania projektu współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi spotkali się dzisiaj członkowie Komitetu Sterującego „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. W dyskusjach na temat flagowego projektu województwa uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma za zadanie rozbudzić zainteresowania małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. To także innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Pilotażowe założenia projektu przewidują budowę informatycznego systemu współpracy małopolskich szkół – wyższych z ponadgimnazjalnymi, co oznacza m.in. umożliwienie dostępu do sieci bezprzewodowych, mobilnych pracowni, czy systemów wideokonferencyjnych. Wdrażanie projektu ma być realizowane w latach 2015-2020 w ramach unijnej nowej perspektywy finansowej.

Liderami projektu są Województwo Małopolskie i Akademia Górniczo-Hutnicza, którzy zaprosili do współpracy partnerów – uczelnie wyższe i szkoły ponadgimnazjalne.

Małopolska Chmura Edukacyjna - spotkanie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się dziś spotkanie dotyczące projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Jego główny cel to współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która rozbudzić ma zainteresowania młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu. Przybyłych na spotkanie gości powitali wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Jacek Krupa, którzy sprawują opiekę nad projektem.

Małopolska Chmura Edukacyjna jest flagowym projektem Województwa Małopolskiego – mówił otwierając spotkanie członek Zarządu Jacek Krupa, który zachęcał do udziału w projekcie. W podobnym tonie wypowiedział się wicemarszałek Roman Ciepiela, który podkreślił, że Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów wpisanych do programu strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Wicemarszałek podkreślił również, że liczy na aktywny udział szkół prowadzących projekt.

Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) to wspólne przedsięwzięcie województwa małopolskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i partnerów, którzy przystąpili do współpracy (szkół wyższych i ponadgimnazjalnych). Rozpocznie się od realizacji projektu pilotażowego (lata 2014-2015), który zakłada budowę tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenia szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni itp. Etap właściwy realizacji projektu w ramach nowej perspektywy finansowej UE przewidziany jest na lata 2015-2020 i miałby on objąć ok. 200 szkół z Małopolski.

Efektem ma być m.in. stworzenie możliwości bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami Małopolski, kształcenie w obszarach nowoczesnej gospodarki i specjalizacji z zakresu spraw regionu, a także wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy na terenie całego województwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 135 mln zł.

© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego