Cykl wykładów na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych

W okresie od kwietnia do czerwca br. trwa cykl wykładów na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy”. Wykłady prowadzą doświadczeni szkoleniowcy czołowych firm zajmujących się bezpieczeństwem IT. Zajęcia prowadzone są za pomocą systemów wideokonferencyjnych zapewniających pełną interaktywność.

W programie znalazły się między innymi następujące tematy:

  • 31 marca - "Wprowadzenie do tematyki" - Jacek Dańda, Cisco
  • 8 kwietnia - "Przykłady socjotechnik występujących w złośliwym oprogramowaniu" - Kacper Szurek, ESET
  • 11 kwietnia - "Malware - Złośliwe oprogramowanie" - Michał Ładanowski, Cisco
  • 13 kwietnia - "Metody szyfrowania danych - od starożytnych Spartan do kryptografii kwantowej" - Marcin        Niemiec, Katedra Telekomunikacji AGH
  • 25 kwietnia - "Testy penetracyjne" - Michał Pażucha, Akamai Technologies.
  • 6 czerwca - "Warsztaty hackingu" - Dominika Dziwisz, Instytut Kościuszki
  • 13 czerwca - "Ataki DDoS" - Jacek Dańda, Cisco

Ostatni wykład z cyklu odbędzie się 20 czerwca 2016 r.:

  • "VPN" - Cisco Securiy Operations Centre, Łukasz Sadowski, Cisco SOC

1

2

3

Spotkanie inaugurujące realizację projektu MChE

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, serdecznie zapraszają
na spotkanie inaugurujące realizację projektu  pn. Małopolska Chmura Edukacyjna,
które odbędzie się 30 czerwca br. o godzinie 14.30 w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zaproszenie skierowane jest do Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów, Prezesów Organizacji Pozarządowych oraz Władz Organizacji Kościelnych zaangażowanych w realizację projektu.

Zaproszenie KS MChE-page-001

Wyniki naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji)

W wyniku przeprowadzonych naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3
e-Usługi w edukacji) zostali wyłonieni następujący Partnerzy:
Po stronie Organów Prowadzących Szkoły Ponadgimnazjalne, wyłoniono:

1. Powiat Myślenicki
2. Gmina Żegocina
3. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. Św. Jacka
4. Powiat Tarnowski
5. Powiat Bocheński
6. Powiat Suski
7. Powiat Limanowski
8. Powiat Brzeski
9. Powiat Nowosądecki
10. Gmina Niepołomice
11. Powiat Tatrzańskie
12. Gmina Miasta Tarnowa
13. Powiat Wadowicki
14. Województwo Małopolskie
15. Powiat Olkuski
16. Powiat Nowotarski
17. Powiat Chrzanowski
18. Powiat Miechowski
19. Powiat Dąbrowski
20. Powiat Proszowicki
21. Powiat Krakowski
22. Powiat Oświęcimski
23. Miasto Nowy Sącz
24. Powiat Wielicki
25. Powiat Gorlicki
26. Gmina Miejska Kraków
27. Gmina Lipnica Wielka
28. Fundacja Własności Pracowniczej

Po stronie Uczelni Publicznych, Niepublicznych oraz Organizacji Pozarządowych:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
4. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie
5. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
6. Uniwersytet Jagielloński
7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9. Fundacja Centrum Kopernika

Wszystkie dokumenty aplikacyjne zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lat

Trwa konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155651.html

Nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Trwa nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155510.html

Nabór wniosków aplikacyjnych - przedmioty ogólne

Trwa nabór wniosków aplikacyjnych dla szkół lub placówek systemu oświaty, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i infrastrukturalnym w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającego efektywną realizację projektu i wykazują zdolność do realizacji projektu lub dla których Wnioskodawca przedstawił plan osiągnięcia tej zdolności w związku z realizacją projektu.

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-4--malopolska-chmura-edukacyjna---rpmp-10-01-04-ip-01-12-021-15

Zaproszenie do realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna dla organów prowadzących szkoły publiczne, niepubliczne oraz publicznych i niepublicznych uczelni

Szanowni Państwo,

Lider projektu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zaprasza Organy prowadzące Szkoły Publiczne, Szkoły Niepubliczne, Uczelnie publiczne oraz Uczelnie niepubliczne do udziału w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna obejmującego realizację zdalnych zajęć edukacyjnych dla uczniów we współpracy z uczelniami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Projekt będzie realizowany w okresie programowania (2014-2020).

Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Małopolska Chmura Edukacyjna wyróżniona!

30 września w Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) (enfi.pl) miała miejsce ceremonia wręczenia nagrody „new@poland” Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych LEWIATAN (konfederacjalewiatan.pl) dla najbardziej innowacyjnego projektu informatycznego zrealizowanego dla administracji publicznej.

Nagroda new@poland przyznawana jest przez Zarząd Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan w ramach działalności prowadzonej na rzecz propagowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologicznej innowacyjności w Polsce. Nagroda stanowi wyróżnienie dla podmiotu, który zrealizował najbardziej innowacyjny projekt informatyczny dla administracji publicznej w okresie 18 miesięcy poprzedzających termin ogłoszenia danej edycji nagrody.

Raport ewaluacyjny MChE już dostępny

Poniżej zamieszczamy raport ewaluacyjny przedstawiający wyniki badania z ewaluacji zewnętrznej projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż"– poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz raport

Zapraszamy do lektury.

Małopolski projekt przełamuje bariery edukacji

Pokaz lekcji on-line realizowanej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz dyskusje i prelekcje specjalistów w dziedzinach edukacji oraz nowoczesnych technologii informatycznych – dziś na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja Edukacyjna pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu WM Jacek Krupa.

Obok samorządowców w auli Centrum Informatyki AGH gościli eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,  a także naukowcy z uczelni partnerskich (AGH, PK, UJ, UP, UEK, UR), przedsiębiorcy (Cisco Systems, IBM, Solidex S.A.) oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie.

Konferencja faktycznie rozpoczęła funkcjonowanie w Małopolsce przedsięwzięcia, które w niedalekiej przyszłości ma szansę stać się podstawą modelu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. –  Dla Województwa Małopolskiego projekt ten jest niezwykle istotny, ponieważ może przynieść odpowiedź na pytanie jak przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy i w dorosły świat. – mówił marszałek Marek Sowa. Podkreślił również, że to autorski projekt, który narodził się w Małopolsce ze współpracy środowisk  edukacyjnych, akademickich i samorządowych – Nasze działanie niesie ze sobą dużą odpowiedzialność, nie tylko za przyszłość ludzi młodych z naszego regionu, ale teżz innych części Polski. Ponieważ przygotowanym przez nas modelem nauki z wykorzystaniem technologii już zainteresowały się inne województwa oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczestnicy konferencji mogli na żywo zobaczyć, jak wyglądają lekcje realizowane w małopolskich szkołach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. A to dzięki przeprowadzonej podczas konferencji pokazowej lekcji informatyki on-line, w której wzięli udział uczniowie z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w trakcie spotkania odbyły się dyskusje panelowe, w których wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz przedstawiciele środowisk akademickich, szkolnych oraz sektora prywatnego. Przedmiotem dyskusji było wdrażane innowacyjnych rozwiązania oraz wykorzystanie technologii informatycznych, (w tym platformy społecznościowej) w edukacji.    Projekt to także współpraca ekspertów z uczelni i szkół w przygotowaniu niestandardowych modeli edukacyjnych w zakresie 10 kluczowych dla Województwa Małopolskiego dziedzin przypomniał wicemarszałek Roman Ciepiela przybliżając uczestnikom konferencji idee powstania Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. To ważny element polityki rozwoju całej Małopolski w kolejnych latach. Chcemy inwestować w wzmacnianie pozycji naszego regionu, poprzez rozwijanie kompetencji młodych Małopolan dodał wicemarszałek. Natomiast w panelu o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w edukacji z wykorzystaniem Funduszy Europejskich w latach 2014-20120 mówił członek Zarządu WM Jacek Krupa.

Małopolska Chmura Edukacyjna” zakłada budowę na uczelniach i w szkołach infrastruktury informatycznej, umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. W październiku 2014 roku rozpoczęły się multimedialne zajęcia akademickie, które prowadzone były przez pracowników akademickich oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. W tych nietypowych lekcjach biorą udział uczniowie 21 szkół ponadgimnazjalnych 10 techników oraz 11 liceów. Realizacja projektu umożliwia uczniom z placówek oddalonych od Krakowa na regularnie korzystnie z oferty zajęć otwartych organizowanych przez uczelnie, co pozwala im na pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz poznanie uczelni, na których w przyszłości będą mogli studiować.

Małopolska Chmura Edukacyjna planowany jest dwuetapowo: I etap jako pilotaż od roku 2013 do 2015, II etap w latach 2015-2020 i obejmie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie.

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15