Startuje kolejna edycja Małopolskiej Chmury Edukacyjnej!

9 uczelni wyższych, ponad 24 tys. uczniów, 130 szkół ze wszystkich 22 małopolskich powiatów – rusza Małopolska Chmura Edukacyjna, jedyny tego typu projekt w skali całej Europy. Na tę wyjątkową inicjatywę Małopolski przeznaczone są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

O planach realizacji rozmawiali Partnerzy Projektu  pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna” zgromadzeni dnia 30 czerwca 2016 r. w Katedrze Informatyki AGH, na spotkaniu dotyczącym stanu realizacji projektu.

Do 2022 roku przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjnych dla 24 tys. uczniów z ok. 130 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników z uczelni na podstawie opracowanych specjalnie w tym celu materiałach edukacyjnych – zapowiedział tymi słowami Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Pilotaż projektu utwierdził nas w przekonaniu, że Małopolska Chmura Edukacyjna jest projektem wartym kontynuowania na jak najszerszą skalę – dodał Grzegorz Lipiec, odpowiadający w Zarządzie Województwa za sprawy edukacyjne.

Spotkaniu, z udziałem dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw., Prorektora ds. Studenckich AGH, przewodniczył  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor AGH ds. Nauki, który przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania prac w zakresie przygotowywania poszczególnych etapów projektu w tym w szczególności działań składających się na zapewnienie infrastruktury umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych 9 partnerom odpowiedzialnym za treści edukacyjne /Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetowi Pedagogicznemu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytetowi Rolniczemu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacji Centrum Kopernika/, a także szkołom ponadgimnazjalnym (liceom i technikom) w ramach działania 2.1.3 RPO WM 2014-2020.

Następnie Agata Suszczyńska – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM zaprezentowała działania które będą wdrażane w ramach komplementarnych projektów /działania 10.1.4 i 10.2.3./ realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
w latach 2016-2022, obejmujące realizację zajęć edukacyjnych z 20 obszarów tematycznych (min: matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, język angielski, kognitywistyka, dziennikarstwo, branże: mechaniczno-mechatroniczna, żywność, środowisko, elektryczno-elektroniczna, turystyka, język niemiecki, język francuski) wśród spodziewanej grupy 24 000 uczniów uczęszczających do ok. 130 zespołów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu całego województwa.  W ramach programu przeprowadzone będzie ponad 27,5 tys. godzin zajęć w szkołach i na uczelniach z 20 obszarów tematycznych. Nowością będzie także szkolenia mające na celu poprawienie kompetencji w dziedzinie IT dla 2,6 tys. nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. W ramach projektu planowana jest także realizacja zajęć w bibliotekach dla uczniów szkół, które nie zostaną wyposażone w sprzęt do obsługi połączeń on-line.

Koordynator Projektu MChE (część infrastrukturalna) – prof. dra hab. inż. Krzysztof Zieliński zaprezentował harmonogram prac, które czekają partnerów projektu w nadchodzących miesiącach.

Podczas spotkania została również omówiona koncepcja funkcjonowania Komitetu Sterującego jako organu strategicznego podejmującego kluczowe rozstrzygnięcia w projekcie oraz określenie jego głównych zadań. Funkcjonowanie Komitetu Sterującego umożliwi wsparcie Liderów Projektu oraz Partnerów projektu w podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów związanych z jego realizacją.

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

IMG_2152 IMG_2157 IMG_2160 IMG_2162 IMG_2166 IMG_2169

Widoczne w Dziennik projektu.